Micropoecilia parae
Micropoecilia parae
  Xiphophorus nezahualcoyotl
Xiphophorus nezahualcoyotl
Heterandria formosa
Heterandria formosa
Poecilia wingei
Poecilia wingei
Poecilia wingei
Poecilia wingei
Belonesox belizanus
Belonesox belizanus
  Xiphophorus nezahualcoyotl
Xiphophorus nezahualcoyotl
Poecilia wingei
Poecilia wingei
Ameca splendens
Ameca splendens
Limia nigrofasciata
Limia nigrofasciata
  Xiphophorus nezahualcoyotl
Xiphophorus nezahualcoyotl
Limia melanogaster
Limia melanogaster
Limia perugiae
Limia perugiae
Poecilia wingei
Poecilia wingei

Malý slovníček

A

acidofobní - živočich(ryba) vyžadující pH nad 7,5
adventivní (přídatné) kořeny - kořeny vyrůstající v abnormálních pozicích, např. ze stonku…
aerobní - za přístupu kyslíku
afinita - příbuznost, vzájemný vztah
akinéza, akinézie - chorobná neschopnost pohybu, ochrnutí
aklimatizace - přizpůsobení se novému prostředí, či klimatickým podmínkám.
albinismus - nedostatek pigmentu. Vyznačuje se světlavým zbarvením kůže a červenýma očima.
albinoidismus - též nedostatek pigmentu, ale v tomto případě nejsou oči červené.
anabolismus, anabolitický děj - vede ke vzniku nových, chemicky složitějších látek, z látek jednoduchých
anaerobní - bez přístupu kyslíku
andropodium - samčí pomocný pářící orgán, užívaný při oplození samičky. U živorodých ryb (Goodeidae a Hemirhamphidae) ohebné přední paprsky řitní ploutve oddělené zářezem.
anex - měnič aniontů, který se používá při demineralizaci vody.
anoxie - nepřítomnost vzduchu; ve vodním prostředí.
artemia - Artemia salina,české pojmenování je žábronožka solná. Drobný korýš, žijící na pobřežích slaných jezer.
asimilace - rostlinný anabolismus. Za světla spotřebovávají oxid uhličitý (CO2) a vytváří kyslík (O2).

B

bentické ryby - ryby žijící při dně rybníků a jezer.
biocenóza - společenství organismů obývajících určitý prostor
biotop - prostředí, v němž určitý živočich žije a je pro něj charakteristické
brakická voda - neboli voda smíšená (slaná a sladká).

C

cizopasník - parazit žijící na úkor svého hostitele.
cyklop - neboli buchanky jsou drobní korýši. Cyklop se vyskytuje po celý rok, především ve stojatých vodách, jako jsou rybníky a menší vodní nádrže.
čpavek - vysokorozpustný velice jedovatý plyn (NH3).

D

dafnia - (Daphnia) druh sladkovodních členovců který je důležitou součástí planktonu sladkovodních vod. Krmí se filtrací vody z vodního sloupce odkud přijímá hlavně jednobuněčné řasy a různé druhy organického detritu, včetně prvoků a bakterií.
denitrifikace - je proces, při kterém za anaerobních podmínek (bez přístupu kyslíku) bakterie redukují dusičnany a dusitany (NO3, NO2) na plynný dusík nebo jeho oxidy (N2O, NO). Tento proces zbavuje vodu všech rozpuštěných dusitanů a dusičnanů.
destruent - bakterie, která rozkládá složité organické látky na jejich základní stavební jednotky.
detrit - odpadní produkt vodní fauny i flóry a zbytků potravy, který se hromadí ve dně akvária.
detritofág (detritovor) - konzument odumřelé hmoty, obyčejně rostlinného původu
detritofágní - živočichové, kteří se živí tlejícími zbytky jiných živočichů či rostlin (např. sumci)
dimorfismus - pohlavní dvojtvárnost (pohlavní rozdíly mezi samcem a samičkou)
disimilace - opačný proces asimilace. Zde rostliny za tmy spotřebovávají kyslík (O2) a vyrábí oxid uhličitý (CO2).
druhové akvárium - akvárium, kde žijí pouze ryby jednoho druhu.
dystrofie - porucha výživy orgánů nebo celého organismu

E

ekosystém - je přírodný systém, ve kterém jsou všechny živé složky v určitém vztahu.
ektoparazit - vnější parazit žijící na povrchu těla, na kůži, ploutvích, žábrách, očích a podobně.
ektotermie - schopnost poikilotermních živočichů získávat teplo z prostředí změnou své pozice či barvy.
emerzní rostliny - asimilační orgány jsou umístěny nad hladinou
emerzní rostliny - rostliny asimilující nad vodní hladinou.
endemický druh - druh vyskytující se trvale na témž místě,na místě původního vzniku často vinou nemožnosti se jinam přemístit vlivem přírodní překážky,klimatu a podobně.
endemit - živočich žijící pouze na určitém místě (lokalitě) na Zemi.
endoparazit - parazit žijící uvnitř těla svého hostitele (střevo nebo jiný vnitřní orgán).
endotermní organismus - organismus, který je sám schopný vyrábět teplo.
erytrofor - kožní barevná buňka s červeným pigmentem.

F

filiální generace - geneticky dceřiná generace (např. F1)
filtrace - proces, kdy se z vody vychytávají různé nečistoty.
filtrát - výstupní prvek filtrace.
fotosyntéza - tvorba jednoduchých organických látek z oxidu uhličitého a vody za přítomnosti světla u rostlin a řas.
fyzilogický - zdravě působící, přirozený.

G

gonády - pohlavní žlázy samic i samců.
gonochorismus - jedinci s odděleným pohlavím.
gonopodium - samčí pomocný pářící orgán, užívaný při oplození samičky. U živorodých ryb (podčeleď Poeciliinae) je gonopodium přeměněná řitní ploutev.
gonopodium - nepárový pářící orgán živorodek.
guaninové krystalky - tyto krystalky způsobují u ryb jejich lesklé zbarvení.

H

habitus - vnější vzhled.
hemální oblouk - dolní srostlé výběžky obratlů ocasní části těla, které tvoří kanál pro ocasní tepnu.
herbivorní ryby - rybí žívící se výhradně rostlinnou složkou potravy.
hermafrodit - obojetník; jedinec obojího pohlaví.
holotyp - originální jedinec, podle kterého se popisují další druhy.
hybrid - kříženec; potomek vzniklý z matky a otce různého druhu a s různě zastoupenými dědičnými znaky obou rodičů.
hydrostatický orgán - plynový měchýř, který vyrovnává váhu těla ve vodním sloupci v závislosti na hloubce (a i příjmu potravy).
hypertonický roztok - koncentrovaný roztok.
hypotonický roztok - řídký roztok.

CH

chlorofyl - zelené listové barvivo rostlin umožňující fotosyntézu.
chloroplast - stavební jednotka rostlinné buňky umožňující fotosyntézu.
chromatofor - barevná, pigmentová buňka uložená ve škáře, která dodává kůži její barvu.

I

ichtyoftiriáza - kožovcovitost; choroba ryb způsobená ektoparazitem - nálevníkem, kožovcem.
ichtyolog - odborník zabývající se rybami.
ichtyologie - nauka o rybách.
imponování - specifické chování při tření, kdy se zpravidla samec snaží zaujmout samičku.

J

jikra - vejce ryb a obojživelníků vypouštěné do vodního prostředí

K

kalciferol - vitamin D; ovlivňuje metabolismus vápníku a mineralizaci kostí.
karanténa - izolace za účelem separace potencionálně či opravdu nemocných ryb.
karnivorní ryby - ryby živící se převážně masitou potravou.
katabolismus,katabolitický děj - vede ke vzniku jednodušších látek z látek složitějších
konduktometr - měřící přístroj na zjištění elektrické vodivosti.
kříženec - hybrid; potomek vzniklý z matky a otce různého druhu a s různě zastoupenými dědičnými znaky obou rodičů.

L

limnofilní ryby - druhy ryb žijící ve stojatých vodách.
litorální ryby - ryby žijící u pobřeží.

M

makroparazit - - parazit, který roste uvnitř hostitele a rozmnožuje se produkováním infekčních stádií, které se uvolňují z hostitele a přenášejí se na hostitele nového.
metabolismus - látková přeměna. Metabolismus dělíme na děje skladné, anabolismus a děje rozkladné,katabolismus.
metabolismus - látková přeměna organismů.
mikrofauna - kategorie nejmenších živočichů ve společenstvu.
mikroflóra - bakterie, houby a mikroskopické řasy.
mikroklima - klima velmi malé oblasti nebo konkrétního, často velmi přesně vymezeného biotopu.
mikroorganismus - organismus viditelný pouze pod mikroskopem.
mimikry - maskovací schopnost živočichů, schopnost splynout s prostředím, ochranné zbarvení či změna tvaru.
mixipterygium - samčí párový pářící orgán, který vznikl přeměnou břišních ploutví.
moina - je rod korýšů žijících ve vysoké koncentraci ve vodách kde se hojně rozkládají organické látky.
mortalita populace - úmrtnost jedinců v populaci
morula - první vývojové stádium vajíčka.
mutace - projev proměnlivosti, vyvolaný změnou genetické informace
mutace - spontánní nebo umělá změna dědičnosti. Nejčastěji barevná či tvarová.

N

náletový hmyz - hmyz, který přilétá k vodní hladině a stává se tak kořistí ryb, které jej sbírají (loví) z hladiny (africké endemické cichlidy).
nannoplnakton - drobní vodní živočichové (zooplankton) a rostliny (fytoplankton) vznášející se volně ve vodním sloupci bez pohybu. Nannoplankton je vidět pouze pod mikroskopem.
natalita populace - schopnost populace rozmnožovat se.
nauplius - vývojové stádium korýšů (např. buchanka).
nekroparazit - parazit, který usmrcuje svého hostitele (nebo jeho část)
nitráty - dusičnany; soli kyseliny dusičné (NO3).
nitrifikace - proces, kdy je amoniak (čpavek) oxidován nitrifikačními bakteriemi na dusitany (nitrity) a v dalším stupni na dusičnany (nitráty).
nitrity - dusitany (NO2).

O

obojetník - viz. hermafrodit.
ooviviparie - vejcoživorodost
osmoregulace - regulace koncentrace solí v buňkách a tělesných tekutinách.
osmotický tlak - Tendence vody přecházet skrze polopropustnou membránu do roztoku
osmóza - prolínání vody přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu, která odděluje tekutiny různých hustot. Reguluje obsah solí a vody v těle ryb.
oviparie - rozmnožování vejci
ovoviviparie - kladení vajíček, ze kterých se ihned líhnou jedinci.

P

parazit - cizopasník žijící na úkor svého hostitele.
partenogeneze - vývoj vaječné buňky bez předchozího oplození
páření - tření, kopulace; akt oplození vajíčka, pohlavní styk organismů.
patoergont - cizopasný organismus.
patologický - nezdravě působící.
ph - veličina označující poměr kyselin a zásad.
plankton - drobní vodní živočichové (zooplankton) a rostliny (fytoplankton) vznášející se volně ve vodním sloupci bez pohybu.
ploštěnka - červ nebezpečný jikrám a mladému plůdku.
poikilotermie - proměnlivá tělesná teplota v závislosti na okolní teplotě prostředí.
polyfágní - živící se různou potravou.
polyp - vývojové stádium láčkovců.
prachová potrava - jemná potrava pro mladý plůdek.
predátor - lovec, tvor živící se lovem ostatních živočichů.
predátor - lovec, dravec; živočich živící se lovem.

R

recentní - žijící dodnes, žijící v současné době.
reofilní ryby - ryby žijící v proudu potoků.

S

salinita - slanost vod
saprofág - organismus živící se odumřelými těly živočichů a rostlin.
sexuální dimorfismus - pohlavní dvojtvárnost
skvrna březosti - tmavá skvrna na břiše zejména živorodek.
species - druh
sperma - obsah mlíčí.
spermatofor - shluk samčích pohlavních buňek.
spirulina - vzplývavé vláknité sinice.Vlákna jsou stočena v levotočivou šroubovici. Vyskytuje se převážně v tropických a subtropických jezerech s vysokým pH a koncentracemi uhličitanů a hydrogenuhličitanů
stenofágní paraziti - vázáni na úzký okruh hostitelů
stopové prvky - minerály; vyskytují se ve vodě ve velmi malém množství. Například jód, železo, atd.
stridulace - vydávání zvuku u ryb.
střevní dýchání - polykání atmosferického vzduchu, kdy se kyslík vstřebá ze silně prokrvené střevní sliznice.
submerzní rostliny - rostliny rostoucí výhradně pod vodní hladinou.
submerzní rostliny - rostliny zcela ponořené pod vodní hladinu
substrát - látka, půda pro pěstování rostlin.
suchá potrava - sušené produkty pro krmení ryb.
superfoetace - postupné dozrávání zárodků
symbióza - soužití několika organismů ve stejném prostředí.

T

taxon - obecné označení systematických skupin rostlin a živočichů ( trida, celed, rod druh ....)
trofobióza - druh symbiózy, kdy exkrementy jednoho slouží k obživě druhého…
trofotenie - dočasné větvené výrůstky určené k výživě embrií u živorodých ryb (Goodeidae),které absorbují výměšky ze stěn vaječníku.
tvrdost vody - koncentrace rozpuštěných minerálů ve vodě.

U

uhličitan vápenatý - bílý křemičitý minerál. Jeho vysoká koncentrace se vyznačuje tvrdou vodou.

V

vzájemný antagonizmus - termín označující vzájemné negativní ovlivňování dvou druhů (mezidruhová konkurence nebo vzájemné predátorství ).
xantorismus - nepřítomnost xantofor; oči jsou černé.

Z

zooplankton - drobní vodní živočichové vznášející se volně ve vodním sloupci bez pohybu.
zygota - první buňka oplodněného vajíčka(zárodek).
žaberní lupínky - jsou umístěny na zadní straně žaberních oblouků a slouží k okysličování krve kyslíkem.
žaberní tyčinky - výrůstky na přední straně žeberního oblouku a slouží k filtraci potravy z vody a chrání žábry před zanesením v kalné vodě.
žábry - dýchací orgán ryb.
žloutkový vak - vak obsahující zásobu živného žloutku napojený na střevo. Vyskytuje se u zárodků a zajišťuje primární výživu než-li li plůdek přejde na exogenní výživu.
Foto & Design © Josef Tomanec 2007 - 2017
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one